Služby / Service

Hlavním cílem je optimalizace informačních technologií k jejímu bezproblémovému chodu, zajištění ochrany dat a nastavení procesů ke zvyšování produktivity Vašeho podnikání. / Our main goal is to smooth the operations of your information through optimization, ensure data protection, and set up processes to increase the productivity of your business.

Nabízíme
 • řešení IT dle individuálních potřeb
 • konzultační činnost
 • bezpečnostní analýzy
 • návrhy a realizace infrastruktury
 • dodávky vhodného HW od renomovaných partnerů
 • analytické zpracování obchodních procesů
 • systémovou integraci
 • podporu provozu IT
 • ochranu informačních systémů  a dat
We Offer
 • IT solutions according to individual needs
 • consultancy
 • data security analysis
 • design and implementation of infrastructure
 • supply of suitable hardware from renowned partners
 • analytical processing business processes
 • Systems Integration
 • IT support service
 • protection of information systems and data